Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-101/17. sz., Apple Distribution International kontra Európai Bizottság ügyben 2018. július 27-én hozott végzése ellen az Apple által 2018. október 11-én benyújtott fellebbezés

(C-633/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Apple Distribution International (képviselő: S. Schwiddessen, H. Lutz Rechtsanwälte, N. Niejahr Rechtsanwältin, A. Patsa Advocate)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

teljes egészében helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést;

az Apple-t nyilvánítsa a vitatott határozat által közvetlenül és személyében érintettnek;

az ügyet érdemi határozathozatal céljából utalja vissza a Törvényszékhez, és

a Bizottságot kötelezze a saját költségei, valamint az Apple részéről a jelen eljárásban és a Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Apple előadja, hogy a megtámadott végzésben a Törvényszék a következők vonatkozásában tévesen alkalmazta a jogot:

Először is, a Törvényszék elferdíti a releváns bizonyítékokat, továbbá elmulasztja azokat figyelembe venni annak értékelése során, hogy az otthoni videó szórakoztatási szolgáltatások nyújtásának németországi piacán a vitatott határozat1 jelentősen befolyásolja-e az Apple versenyhelyzetét.

Másodszor, a Törvényszék tévesen alkalmazza a személyes érintettség értékelésére szolgáló jogi szempontrendszert, amikor megállapítja, hogy az Apple nem tartozik olyan vállalkozások zárt csoportjához, amelyek az e csoport tagjaira jellemző kritériumok folytán a vitatott határozat elfogadásakor azonosíthatók voltak.

Harmadszor, a Törvényszék megsérti az eljárási szabályzatának 119. cikkét és a Bíróság alapokmányának 36. cikkét, amikor nem indokolja meg annak megállapítását, hogy i. elégtelen az Apple által azon hatás értékeléséhez szolgáltatott bizonyíték, amelyet a támogatás az otthoni videó szórakoztatási szolgáltatások nyújtásának németországi piacán az Apple versenyhelyzetére gyakorolhatott, továbbá hogy ii. a személyes érintettség fennállását azon időponthoz viszonyítva kell bizonyítani, amikor a vitatott intézkedést nemzeti szinten kidolgozták, elfogadták és végrehajtották.

Negyedszer, a Törvényszék megsérti az Apple védelemhez való jogát, amikor a Bizottság által a Törvényszék azon kérdéseire adott válaszként benyújtott észrevételekre támaszkodik, amelyekről az Apple-nek nem volt lehetősége kifejteni az álláspontját.

____________

1 A Németország által a filmgyártás és filmterjesztés támogatása érdekében végrehajtani tervezett SA.38418 – 2014/C (korábbi 2014/N) támogatási programról szóló, 2016. szeptember 1-jei (EU) 2016/2042 bizottsági határozat (HL 2016. L 314., 63. o.).