Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 11. oktobrī Apple Distribution International iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 27. jūlija rīkojumu lietā T-101/17: Apple Distribution International/Eiropas Komisija

(Lieta C-633/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Apple Distribution International (pārstāvji: S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr, A. Patsa, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

pilnībā atcelt apstrīdēto rīkojumu;

atzīt, ka apstrīdētais lēmums tieši un individuāli skar Apple;

nodot lietu izskatīšanai Vispārējai tiesai, lai tā lemtu par lietu pēc būtības, un

piespriest Komisijai segt savus un atlīdzināt Apple tiesāšanās izdevumus, kas ir saistīti ar šo tiesvedību un tiesvedību Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apple apgalvo, ka apstrīdētajā rīkojumā ir pieļautas kļūdas tiesību piemērošanā.

Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot sagrozījusi vienus un neesot ņēmusi vērā citus atbilstošos pierādījumus, vērtēdama, vai Apple konkurences stāvoklis mājas video izklaides pakalpojumu sniegšanas tirgū Vācijā ir būtiski ticis skarts ar apstrīdēto lēmumu 1 .

Otrkārt, Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi juridiskos kritērijus, lai izvērtētu, vai Apple ir skarta individuāli, kad tā atzina, ka Apple nepieder pie slēgtas uzņēmumu grupas, kas bija identificējama, kad apstrīdētais lēmums tika pieņemts, īpašu kritēriju, kas attiecās uz šo grupu, dēļ.

Treškārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi sava Reglamenta 119. pantu un Tiesas statūtu 36. pantu, jo neesot norādījusi pamatojumu secinājumam, ka: i)    Apple iesniegtie pierādījumi, lai izvērtētu, kā šis atbalsts varētu ietekmēt tās konkurences stāvokli mājas video izklaides pakalpojumu sniegšanas tirgū Vācijā, nav pietiekami; un ii) tas, vai persona ir skarta individuāli, ir jākonstatē, atsaucoties uz brīdi, kad apstrīdētais pasākums ir izstrādāts, pieņemts un īstenots valstu līmenī.

Ceturtkārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Apple tiesības uz aizstāvību, jo balstījusies uz Komisijas apsvērumiem, kurus tā iesniegusi, atbildot uz Vispārējās tiesas jautājumiem, un par kuriem Apple neesot bijusi iespēja sniegt apsvērumus.

____________

1 Komisijas Lēmums (ES) 2016/2042 (2016. gada 1. septembris) par atbalsta shēmu SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N), ko Vācija plāno īstenot filmu producēšanas un izplatīšanas finansēšanai (OV 2016, L 314, 63. lpp.).