Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 27 lipca 2018 r. w sprawie T-101/17, Apple Distribution International / Komisja Europejska, wniesione w dniu 11 października 2018 r. przez Apple Distribution International

(Sprawa C-633/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Apple Distribution International (przedstawiciele: S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwälte, N. Niejahr, Rechtsanwältin, A. Patsa, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości;

stwierdzenie, że zaskarżona decyzja dotyczy Apple w sposób bezpośredni i indywidualny;

przekazanie sprawy do Sądu do ponownego rozpoznania w celu wydania orzeczenia co do istoty; oraz

nakazanie Komisji pokrycia jej własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez Apple w ramach tego postępowania oraz postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Apple podnosi, że zaskarżone postanowienie jest obarczone naruszeniami prawa:

Po pierwsze, Sąd przeinaczył i pominął właściwe dowody w ramach oceny, czy zaskarżona decyzja ma znaczny wpływ na pozycję konkurencyjną Apple na rynku świadczenia usług wideo na żądanie w Niemczech1 .

Po drugie, Sąd nieprawidłowo zastosował prawne kryterium oceny indywidualnego oddziaływania poprzez stwierdzenie, że Apple nie należy do zamkniętej grupy przedsiębiorstw, które można było zidentyfikować w dniu wydania zaskarżonej decyzji na podstawie kryteriów właściwych dla członków wspomnianej grupy.

Po trzecie, Sąd naruszył art. 119 jego regulaminu postępowania oraz art. 36 statutu Trybunału Sprawiedliwości, gdyż nie przedstawił powodów, dla których stwierdził, że: (i) dowody przedstawione przez Apple w celu dokonania oceny wpływu, jaki rozpatrywana pomoc może mieć na jej pozycję konkurencyjną na rynku świadczenia usług wideo na żądanie w Niemczech są niewystarczające; oraz (ii) istnienie indywidualnego oddziaływania musi być ustalone w odniesieniu do momentu, w którym zaskarżony środek został opracowany, przyjęty i wprowadzony w życie na szczeblu krajowym.

Po czwarte, Sąd naruszył prawo Apple do obrony poprzez oparcie się na uwagach Komisji przedłożonych w odpowiedzi na pytania Sądu, co do których Apple nie miała możliwości przedstawienia swego stanowiska.

____________

1 Decyzja Komisji (UE) 2016/2042 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N), którą Niemcy zamierzają wdrożyć na rzecz wsparcia produkcji i dystrybucji filmów (Dz.U. 2016, L 314, s. 63).