Language of document :

Odvolanie podané 11. októbra 2018, Apple Distribution International proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 27. júla 2018 vo veci T-101/17, Apple Distribution International/Európska komisia

(vec C-633/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Apple Distribution International (v zastúpení: S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwälte, N. Niejahr, Rechtsanwältin, A. Patsa, Advocate)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie v celom rozsahu,

rozhodol, že Apple je napadnutým rozhodnutím priamo a osobne dotknutá,

vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie vo veci samej, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť svoje vlastné trovy konania a trovy konania Apple vynaložené v súvislosti s týmto konaním a konaním na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Apple tvrdí, že napadnuté uznesenie obsahuje zjavné nesprávne právne posúdenia:

po prvé, Všeobecný súd skreslil a nezohľadnil relevantné dôkazy pri posúdení, či konkurenčné postavenie Apple na trhu poskytovania služieb domácej audiovizuálnej zábavy v Nemecku je napadnutým rozhodnutím1 podstatne dotknuté,

po druhé, Všeobecný súd nesprávne uplatnil právne kritérium posúdenia individuálnej dotknutosti, keď rozhodol, že Apple nepatrí do uzatvorenej skupiny podnikov, ktoré boli identifikovateľné pri prijímaní napadnutého rozhodnutia z dôvodu kritérií osobitných pre členov tejto skupiny,

po tretie, Všeobecný súd porušil článok 119 svojho rokovacieho poriadku a článok 36 Štatútu Súdneho dvora, keď neodôvodnil rozhodnutia, podľa ktorých: i) dôkazy predložené Apple na posúdenie dopadu, ktorý môže mať dotknutá pomoc na jeho konkurenčné postavenie na trhu poskytovania služieb domácej audiovizuálnej zábavy v Nemecku, sú nedostatočné, a ii) existencia osobnej dotknutosti sa má dokázať v čase návrhu, prijatia a vykonania napadnutého opatrenia na vnútroštátnej úrovni,

po štvrté, Všeobecný súd porušil práva Apple na obranu, keď sa spoľahol na vyjadrenia Komisie predložené ako odpoveď na otázky Všeobecného súdu, ku ktorým nemal Apple možnosť sa vyjadriť.

____________

1 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2042 z 1. septembra 2016 o schéme pomoci SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N), ktorú Nemecko plánuje uskutočniť s cieľom podporiť výrobu a distribúciu filmov (Ú. v. EÚ L 314, 2016, s. 63).