Language of document :

Pritožba, ki jo je Apple Distribution International vložila 11. oktobra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 27. julija 2018 v zadevi T-101/17, Apple Distribution International/Evropska komisija

(Zadeva C-633/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Apple Distribution International (zastopniki: S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwälte, N. Niejahr, Rechtsanwältin, A. Patsa, Advocate)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi v celoti za ničen;

ugotovi, da se izpodbijana odločba neposredno in posamično nanaša na družbo Apple;

zadevo vrne v vsebinsko presojo Splošnemu sodišču; in

Komisiji naloži plačilo svojih stroškov in stroškov, ki jih je družba Apple imela v zvezi s tem postopkom in postopkom pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Družba Apple trdi, da je bilo v zvezi z izpodbijanim sklepom napačno uporabljeno pravo:

Prvič, Splošno sodišče je izkrivilo in ni upoštevalo relevantnih dokazov pri presoji, ali izpodbijani sklep1 vpliva na konkurenčnost družbe Apple na trgu zagotavljanja storitev domačih video iger v Nemčiji.

Drugič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravni preizkus za preverjanje posamičnega nanašanja s tem, da je ugotovilo, da družba Apple ni bila del zaprte skupine podjetij, ki jih je bilo mogoče opredeliti na podlagi posebnih meril članov, ko je bila izpodbijano odločba sprejeta.

Tretjič, Splošno sodišče je kršilo člen 119 Poslovnika in člen 36 Statuta Sodišča s tem, da ni navedlo razlogov, iz katerih je ugotovilo: (i) da dokaz, ki ga je družba Apple predložila za oceno morebitnega vpliva pomoči na njeno konkurenčnost na trgu zagotavljanja storitev domačih video iger v Nemčiji, ni zadosten; in (ii) da mora biti obstoj posamičnega nanašanja ugotovljen s sklicevanjem na trenutek zasnovanja, sprejetja in implementacije na nacionalni ravni.

Četrtič, Splošno sodišče je kršilo pravico družbe Apple do obrambe s tem, da se je oprlo na ugotovitve, ki jih je Komisija predložila v odgovor na vprašanje Splošnega sodišča, glede katerega se družba Apple ni imela priložnosti opredeliti.

____________

1 Sklep Komisije (EU) 2016/2042 z dne 1. septembra 2016 o shemi pomoči SA.38418 – 2014/C (prej 2014/N), ki jo namerava Nemčija izvajati za financiranje filmske produkcije in distribucije (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 5551) (UL L 314, 2016, str. 63).