Language of document :

Överklagande ingett den 11 oktober 2018 av Apple Distribution International av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 27 juli 2018 i mål T-101/17, Apple Distribution International mot Europeiska kommissionen

(Mål C-633/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Apple Distribution International (ombud: S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwälte, N. Niejahr, Rechtsanwältin och A. Patsa, Advocate)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det överklagande beslutet i dess helhet,

fastställa att Apple är direkt och personligen berörd av det angripna beslutet

återförvisa målet till tribunalen för prövning i sak, och

förplikta kommissionen att, förutom sina egna rättegångskostnader, ersätta Apples kostnader för överklagandet och vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klaganden har gjort gällande att det överklagande beslutet är behäftat med felaktig rättstillämpning:

1. För det första har tribunalen förvanskat och inte prövat relevant bevismaterial vid bedömningen av om Apples konkurrensställning på marknaden för tillhandahållande av hemmavideounderhållningstjänster i Tyskland påverkas väsentligt av det angripna beslutet 1 .

2. För det andra har tribunalen tillämpat rekvisitet att vara personligen berörd felaktigt när den fastslog att Apple inte tillhör en sluten krets av företag som var identifierbara när det angripna beslutet meddelades med stöd av kriterier som var specifika för medlemmarna i denna grupp.

3. För det tredje har tribunalen åsidosatt artikel 119 i sina rättegångsregler och artikel 36 i domstolens stadga genom att inte motivera varför (i) det bevismaterial som framlagts av Apple för bedömningen av stödets inverkan på bolagets konkurrensställning på markanden för tillhandahållande av hemmavideounderhållningstjänster i Tyskland var otillräckligt och varför (ii) omständigheten att vara personligen berörd ska visas vid den tidpunkt när den kritiserade åtgärden utformades, vidtogs och genomfördes på nationell nivå.

4. För det fjärde har tribunalen åsidosatt Apples rätt till försvar genom att förlita sig på uttalanden som kommissionen lämnade som svar på tribunalens frågor och som Apple inte gavs möjlighet att kommentera.

____________

1     Kommissionens beslut (EU) 2016/2042 av den 1 september .2016 om den stödordning SA.38418 – 2014/C (f.d. 2014/N) som Tyskland planerar att genomföra till stöd för filmproduktion och filmdistribution (EUT L 314, 2016, s. 63)