Language of document :

Преюдициално запитване от Upper Tribunal (Обединено кралство), постъпило на 20 август 2018 г. — HM Revenue & Customs/HD

(Дело C-544/18)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Upper Tribunal

Страни в главното производство

Жалбоподател: HM Revenue & Customs

Ответник: HD

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 49 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че това лице — преустановило дейност като самостоятелно заето лице поради физически ограничения, свързани с последните етапи на бременността и с последиците от раждането — запазва качеството си на самостоятелно заето лице по смисъла на този член, стига в разумен период след раждането на детето си да започне отново да упражнява икономическа дейност или да си търси друга работа?

____________