Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Zjednoczone Królestwo) w dniu 20 sierpnia 2018 r. – HM Revenue & Customs / HD

(Sprawa C-544/18)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

Upper Tribunal

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: HM Revenue & Customs

Strona pozwana: HD

Pytania prejudycjalne

Czy art. 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że osoba, która zaprzestaje samozatrudnienia w okolicznościach, gdy występują fizyczne ograniczenia wynikające z zaawansowanej ciąży i okresu poporodowego, zachowuje status „osoby samozatrudnionej” w rozumieniu tego artykułu, pod warunkiem że w rozsądnym okresie po urodzeniu dziecka powróci do aktywności zawodowej lub będzie poszukiwać pracy?

____________