Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Spojené kráľovstvo) 20. augusta 2018 – HM Revenue & Customs/HD

(vec C-544/18)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Upper Tribunal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: HM Revenue & Customs

Odporkyňa: HD

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 49 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá prestane vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v situácii, kedy čelí fyzickým obmedzeniam vo vyšších štádiách tehotenstva a po pôrode, si zachováva postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby v zmysle uvedeného článku za predpokladu, že sa vráti k ekonomickej aktivite alebo si hľadá prácu v primeranej lehote po narodení jej dieťaťa?

____________