Language of document :

Преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Нидерландия), постъпило на 21 септември 2018 г. — Darie B.V./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Дело C-592/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Страни в главното производство

Жалбоподател: Darie B.V.

Ответник: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Преюдициални въпроси

Трябва ли понятието „биоциди“ в член 3 от Регламент № 528/20121 да се тълкува в смисъл, че включва и препарати, които се състоят от един или повече видове бактерии, ензими или други съставки, ако поради специфичното си действие те действат не непосредствено върху вредните организми, за които са предназначени, а върху възникването или поддържането на възможната хранителна среда на тези организми, и какви изисквания следва евентуално да се поставят по отношение на подобно действие?

От значение ли е за отговора на въпрос 1 дали в случаите, когато се прилага подобен препарат, няма вредни микроорганизми, и ако да, по какъв критерий трябва да се прецени дали в конкретния случай е така?

От значение ли е за отговора на въпрос 1 в рамките на какъв период действа препаратът?

____________

1 Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 2012 г., стр. 1).