Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 21. září 2018 – Darie B. V. v. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Věc C-592/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Darie B. V.

Žalovaný: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Předběžné otázky

Musí být pojem „biocidní přípravek“ v článku 3 nařízení č. 528/20121 vykládán v tom smyslu, že zahrnuje také přípravky, které se skládají z jednoho nebo více druhů bakterií, enzymů nebo jiných složek, působí-li z důvodu svého specifického účinku nikoliv přímo na škodlivé organismy, pro které jsou určeny, nýbrž na vznik resp. zachování možného životního prostoru škodlivých organismů, a jaké požadavky pak musí být na takovéto působení kladeny?

Je pro odpověď na první otázku relevantní, zda je prostředí, ve kterém je takovýto přípravek používán, zbaveno škodlivých organismů, a pokud ano, na základě jakých kritérií musí být posouzeno, zda tomu tak je?

Je pro odpověď na první otázku relevantní, za jak dlouhou dobu účinek nastane?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. 2012, L 167, s. 1).