Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 21. septembrī iesniedza College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nīderlande) – Darie BV/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Lieta C-592/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Pamatlietas puses

Prasītāja: Darie BV

Atbildētājs: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas Nr. 528/2012 1 3. pantā ietvertais jēdziens “biocīds” ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas arī uz līdzekļiem, kuru sastāvā ietilpst viena vai vairākas baktēriju sugas, fermenti vai citas sastāvdaļas, ja tie savas specifiskās iedarbības dēļ iedarbojas nevis tieši uz kaitīgiem organismiem, kam tie ir paredzēti, bet gan uz kaitīgo organismu iespējamās dzīvotnes rašanos vai saglabāšanu, un kādas prasības vajadzības gadījumā ir jāizvirza šādai iedarbībai?

Vai atbildei uz pirmo jautājumu ir būtiski, lai apstākļi, kādos pielieto šādu līdzekli, ir brīvi no kaitīgiem organismiem, un ja tā, balstoties uz kādiem kritērijiem ir jāvērtē, vai šie apstākļi tādi ir?

Vai atbildei uz pirmo jautājumu ir būtiski, cik ilgā laika periodā notiek iedarbība?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012.gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV 2012, L 167, 1. lpp.).