Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 21 września 2018 r. – Darie BV / Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Sprawa C-592/18)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Darie BV

Strona przeciwna: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Pytania prejudycjalne

Czy pojęcie „produkt biobójczy” w rozumieniu art. 3 rozporządzenia 528/20121 należy interpretować w ten sposób, że odnosi się ono również do środków, które zawierają jeden lub więcej rodzajów bakterii, enzymów lub innych składników, jeżeli z uwagi na swój specyficzny sposób działania nie mają one bezpośredniego wpływu na szkodliwe organizmy, które mają zwalczać, lecz na powstanie lub odpowiednio istnienie ewentualnego środowiska życia tych organizmów szkodliwych i jakie wymogi muszą być zatem w stosownych wypadkach sformułowane w odniesieniu do takiego działania?

Czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma, że użycie takiego środka wymaga usunięcia szkodliwego organizmu, a jeśli tak - to według jakich kryteriów należy oceniać, że został on usunięty?

Czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma, w jakim terminie dochodzi do działania środka?

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, Dz.U. 2012, L 167, s. 1.