Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 21. septembra 2018 – Darie B.V./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(vec C-592/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Darie B.V.

Žalovaný: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Prejudiciálne otázky

Má sa pojem „biocídny výrobok“ v článku 3 nariadenia č. 528/20121 vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj prostriedky, ktoré sa skladajú z jedného alebo viacerých druhov baktérií, enzýmov alebo iných zložiek, ak na základe ich špecifického účinku nepôsobia priamo na škodlivé organizmy, pre ktoré sú určené, ale na vznik resp. zachovanie možného biotopu pre škodlivé organizmy, a aké požiadavky sa potom prípadne majú klásť na taký účinok?

Je pre zodpovedanie prvej otázky relevantné, či prostredie, na ktoré sa taký prostriedok aplikuje, je bez škodlivých organizmov, a ak áno, na základe ktorých kritérií sa musí posudzovať, či je tomu tak?

Je pre zodpovedanie prvej otázky relevantné, za aký čas účinok nastane?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní, Ú. v. EÚ L 167, 2012, s. 1.