Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. septembrī iesniedza Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(Lieta C-600/18)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītāja: UTEP 2006. SRL

Atbildētājs: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 92. [pants] ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā tāda a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. [évi] XXXIV. törvény (2004. gada Likuma Nr. XXXIV par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un atbalstu to attīstībai; turpmāk tekstā – “MVU likums”) 12/A panta interpretācija un šajā ziņā iestāžu piekoptā prakse, saskaņā ar kurām MVU likuma 12/A pantu nav iespējams piemērot uzņēmumiem (juridiskajām personām), kas ir reģistrēti nevis Ungārijā, bet gan kādā citā dalībvalstī, taču citādi atbilst minētajā likumā noteiktajam maza un vidējam uzņēmuma jēdzienam?

____________