Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 24 września 2018 r. – UTEP 2006. SRL / Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(Sprawa C-600/18)

Język postępowania: węgierski

Sąd odsyłający

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: UTEP 2006. SRL.

Druga strona postępowania: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály.

Pytania prejudycjalne

Czy postanowienia [art.] 92 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni art. 12/A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. [évi] XXXIV. törvény (ustawy XXXIV z 2004 r. dotyczącej małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomocy na ich rozwój, zwanej dalej „ustawą KKV”) i praktyce organów władzy stosowanej w związku z tym przepisem, zgodnie z którymi nie jest możliwe stosowanie art. 12/A ustawy KKV do przedsiębiorstw (podmiotów prawnych), które nie są zarejestrowane na Węgrzech, lecz w innym państwie członkowskim, ale które w pozostałym zakresie są zgodne z pojęciem małego i średniego przedsiębiorstwa, określonym we wspomnianej ustawie?

____________