Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 24. septembra 2018 – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(vec C-600/18)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UTEP 2006. SRL

Žalovaný: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Prejudiciálna otázka

Má sa [článok] 92 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bráni takému výkladu § 12/A a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. [évi] XXXIV. törvény (zákon č. XXXIV z roku 2004 o malých a stredných podnikoch a o pomoci na ich rozvoj; ďalej len „zákon KKV“) a praxi orgánov, ktoré sa ním riadia, podľa ktorých nie je možné uplatniť § 12/A zákona KKV na podniky (právne subjekty), ktoré nie sú registrované v Maďarsku, ale v inom členskom štáte, pričom inak zodpovedajú pojmu malého a stredného podniku stanoveného uvedeným zákonom?

____________