Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itálie) dne 6. srpna 2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v. Regione autonoma della Sardegna

(Věc C-515/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Účastníci původního řízení

Žalobce: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Žalovaný: Regione autonoma della Sardegna

Předběžné otázky

Musí být čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 20071 vykládán v tom smyslu, že ukládá příslušnému orgánu, který má v úmyslu přistoupit k přímému uzavření smlouvy, aby přijal opatření nezbytná ke zveřejnění nebo sdělení nezbytných informací všem subjektům, které potenciálně mohou mít zájem o poskytování předmětných služeb, tak aby tyto subjekty mohly připravit vážnou a rozumnou nabídku?

Musí být čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 vykládán v tom smyslu, že příslušný orgán předtím, než přistoupí k přímému uzavření smlouvy, musí komparativně posoudit všechny nabídky na poskytování služeb, které případně obdrží po zveřejnění předběžného oznámení podle čl. 7 odst. 4?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. 2007, L 315, s. 1).