Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) on esittänyt 6.8.2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v. Regione autonoma della Sardegna

(asia C-515/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Vastaaja: Regione autonoma della Sardegna

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 23.10.2007 annetun asetuksen (EY) N:o 1370/20071 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että toimivaltainen viranomainen, joka aikoo tehdä sopimuksen ilman tarjouskilpailua, on velvollinen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin julkaistakseen tarvittavat tiedot tai ilmoittaakseen ne kaikille palvelun hoitamisesta mahdollisesti kiinnostuneille toimijoille, jotta nämä voivat tehdä asiallisen ja kohtuullisen tarjouksen?

Onko 23.10.2007 annetun asetuksen (EY) N:o 1370/2007 7 artiklan 4 kohtaa tulkittava siten, että ennen kuin toimivaltainen viranomainen tekee sopimuksen ilman tarjouskilpailua, sen on suoritettava kaikkien kyseisessä 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ennakkoilmoituksen jälkeen mahdollisesti saatujen palvelun hoitamista koskevien tarjousten vertaileva arviointi?

____________

1 Rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta 23.10.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007 (EUVL 2007, L 315, s. 1).