Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. augustā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itālija) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

(Lieta C-515/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Pamatlietas puses

Prasītājs: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Atbildētājs: Regione autonoma della Sardegna

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (EK) Nr. 1370/2007 1 (2007. gada 23. oktobris) 7. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nosaka pienākumu kompetentajai iestādei, kura ir nodomājusi veikt tiešu līguma piešķiršanu, veikt nepieciešamos pasākumus, lai publicētu vai paziņotu nepieciešamo informāciju visiem pakalpojuma sniegšanā potenciāli ieinteresētajiem komersantiem, lai tie varētu sagatavot nopietnu un saprātīgu piedāvājumu?

Vai Regulas (EK) Nr. 1370/2007 (2007. gada 23. oktobris) 7. panta 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka kompetentajai iestādei, pirms tā piešķir līgumu, ir salīdzinoši jāizvērtē visi pakalpojuma sniegšanas piedāvājumi, kas eventuāli var būt saņemti pēc tai pašā 7. panta 4. punktā minētā iepriekšēja informatīvā paziņojuma publicēšanas?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1370/2007 ( 2007. gada 23. oktobris ) par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV 2007, L 315, 1. lpp.).