Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italië) op 6 augustus 2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Regione autonoma della Sardegna

(Zaak C-515/18)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Verwerende partij: Regione autonoma della Sardegna

Prejudiciële vragen

Dient artikel 7, lid 2, van verordening nr. 1370/20071 van 23 oktober 2007 aldus te worden uitgelegd dat de bevoegde instantie die voornemens is het contract onderhands te gunnen, verplicht is de nodige maatregelen te treffen met het oog op bekendmaking of mededeling van de informatie die alle marktdeelnemers die eventueel belangstelling zouden hebben voor de exploitatie van de dienst, nodig hebben om een ernstige en redelijke inschrijving op te stellen?

Dient artikel 7, lid 4, van verordening nr. 1370/2007 van 23 oktober 2007 aldus te worden uitgelegd dat de bevoegde instantie, alvorens het contract onderhands te gunnen, verplicht is alle inschrijvingen voor exploitatie van de dienst die zij eventueel heeft ontvangen na bekendmaking van de in dat artikel 7, lid 4, bedoelde vooraankondiging, vergelijkend te onderzoeken?

____________

1 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB 2007, L 315, blz. 1).