Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Taliansko) 6. augusta 2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

(vec C-515/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Žalovaný: Regione autonoma della Sardegna

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/20071 z 23. októbra 2007 vykladať v tom zmysle, že ukladá príslušnému orgánu, ktorý chce priamo zadať zákazku, povinnosť prijať opatrenia potrebné na uverejnenie alebo oznámenie potrebných informácií všetkým potenciálnym subjektom majúcim záujem prevádzkovať službu, aby im bolo umožnené pripraviť serióznu a primeranú ponuku?

Má sa článok 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 vykladať v tom zmysle, že príslušný orgán musí predtým, ako priamo zadá zákazku, porovnať všetky ponuky o prevádzkovaní služby, ktoré dostal po uverejnení predbežného oznamu podľa článku 7 ods. 4?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ, L 315, p2007, s. 1).