Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italien) den 6 augusti 2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato mot Regione autonoma della Sardegna

(Mål C-515/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parter i det nationella målet

Klagande: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Motpart: Regione autonoma della Sardegna

Tolkningsfrågor

Ska artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1370/20071 av den 23 oktober 2007 tolkas så, att den behöriga myndighet som har för avsikt att direkttilldela ett avtal ska vidta nödvändiga åtgärder för att offentliggöra eller meddela alla uppgifter som krävs till samtliga potentiella kollektivtrafikföretag, för att dessa ska kunna lämna ett seriöst och rimligt anbud?

Ska artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 tolkas så, att den behöriga myndigheten, innan den direkttilldelar avtalet, ska göra en jämförande bedömning av samtliga anbud för tillhandahållande av tjänsten som eventuellt har mottagits efter offentliggörande av förhandsmeddelandet enligt samma artikel 7.4?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315, 2007, s. 1)