Language of document :

2018 m. liepos 5 d. Europos Centrinio Banko pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-251/15, Espírito Santo Financial (Portugal) / Europos Centrinis Bankas

(Byla C-442/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas F. Malfrère, M. Ioannidis, advokato H.-G. Kamman

Kita proceso šalis: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimo Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA / ECB, T-251/15, EU:T:2018:234, nurodymą Nr. 1,

atmesti ieškinį taip pat dėl ECB atsisakymo atskleisti kredito sumą, nurodytą 2014 m. liepos 28 d. ECB valdybos sprendimo protokole,

alternatyviai, grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą,

priteisti iš ieškovės pirmoje instancijoje, kuri yra kita proceso šalis šioje instancijoje, dvi trečiąsias bylinėjimosi išlaidų, o iš ECB vieną trečiąją bylinėjimosi išlaidų.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Vienintelis apeliacinio skundo pagrindas: Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – Statutas) 10.4 straipsnio ir Sprendimo 2004/2581 4 straipsnio 1 dalies a punkto pirmos įtraukos pažeidimas.

ECB teigia, kad Bendrasis Teismas klaidingai aiškino ir taikė Statuto 10.4 straipsnį ir Sprendimo 2004/258 4 straipsnio 1 dalies a punkto pirmą įtrauką, kai skundžiamame sprendime, o būtent jo 55, 75–81, 124 ir 161 punktuose, laikėsi nuomonės, kad valdybos diskrecija dėl protokolo atskleidimo „turi būti naudojamasi laikantis Sprendime 2004/258 nustatytų sąlygų ir apribojimų“ (80 punktas), o tai toje byloje reiškia, kad ECB privalo nurodyti motyvus paaiškindamas, kaip valdybos protokole, kuriame įtvirtinami valdybos sprendimai, esanti informacija konkrečiai ir faktiškai kenkia viešajam interesui, kiek tai susiję su ECB sprendimus priimančių organų vykdomų procedūrų konfidencialumu.

Statuto 10.4 straipsnyje įtvirtinta prezumpcija, kad su valdybos procedūromis susijusi informacija turi būti laikoma konfidencialia tam, kad būtų apsaugotas ECB nepriklausomumas ir veiksmingumas. Ši pirminės teisės taisyklė, nuo kurios negalima nukrypti antrinėje teisėje, taip pat taikoma protokolų dalims, kuriose įtvirtinami valdybos sprendimai. Tai dar kartą patvirtinta Sprendimo 2004/258 4 straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje įtraukoje. Iš valdybos procedūrų, įskaitant sprendimų, konfidencialumo bendrojo principo, nustatyto Statuto 10.4 straipsnyje, išplaukia, jog savo sprendimui paviešinti valdybos pasitarimų baigtį ECB neturi taikyti Sprendime 2004/258 nustatytų materialinių ir procedūrinių reikalavimų. Konkrečiai kalbant, jis neprivalo paaiškinti, kodėl valdybos protokolų atskleidimas konkrečiai ir faktiškai pakenktų viešajam interesui, kiek tai susiję su valdybos procedūrų konfidencialumu.

____________

1 2004 m. kovo 4 d. Europos centrinio banko sprendimas 2004/258/EB dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos centrinio banko dokumentais (OL L 80, 2004, p. 42; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 5 t., p. 51).