Language of document :

Appell ippreżentat fil-5 ta’ Lulju 2018 minn Bank Ċentrali Ewropew mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fis-26 ta’ April 2018 fil-Kawża T-251/15, Espírito Santo Financial (Il-Portugall) vs Il-Bank Ċentrali Ewropew

(Kawża C-442/18 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Il-Bank Ċentrali Ewropew (rappreżentanti: F. Malfrère, M. Ioannidis, Agents, H.-G. Kamman, Rechtsanwalt)

Parti oħra fil-proċedura: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA

Talbiet

L-appellant jitlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

tannulla d-Digriet Nru 1 tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ April 2018, Espírito Santo Financial (Portugall), SGPS, SA vs BĊE, T-251/15, EU:T:2018:234;

tiċħad l-azzjoni fir-rigward ukoll tar-rifjut tal-BĊE li jagħti aċċess għall-ammont tal-kreditu muri fis-siltiet mill-minuti tad-deċiżjoni tal-Kunsill Regolatorju tal-BĊE tat-28 ta’ Lulju 2014;

sussidjarjament għal punt preċedenti, tibgħat il-kawża lura lill-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea sabiex tiddeċiedi;

tikkundanna lir-rikorrent fl-ewwel istanza u l-konvenut iħallas żewġ (2/3), u lill-BĊE li jħallas terz (1/3) mill-ispejjeż tal-kawża.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-ewwel u l-uniku aggravju: il-ksur tal-Artikolu 10.4 tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (“Statut”)” u tal-ewwel inċiż tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Deċiżjoni 2004/258. 1

Il-BĊE jsostni li l-Qorti Ġenerali interpretat u applikat b’mod żbaljat l-Artikolu 10.4 tal-Istatut u l-ewwel inċiż tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Deċiżjoni 2004/258, billi ddikjarat fis-sentenza appellata, b’mod partikolari fil-paragrafi 55, 75-81 kif ukoll 124 u 161, li l-marġni ta’ evalwazzjoni tal-Kunsill Governattiv dwar l-iżvelar tal-minuti tiegħu “għandu jiġi eżerċitat skont il-kundizzjonijiet u fil-limiti tad-Deċiżjoni 2004/258” (punt 80), li jfisser, f'dan il-każ, il-BĊE huwa obbligat li jipprovdi motivazzjoni li tispjega kif l-iżvelar tat-tagħrif li jinsab fil-minuti tad-deliberazzjonijiet tal-Kunsill Governattiv, li jirrekordja d-deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv, jikkawża preġudizzju konkret u effettiv lill-interess pubbliku fir-rigward tal-kunfidenzjalità tad-deliberazzjonijiet tal-korpi deċiżjonali tal-BĊE.

L-Artikolu 10.4 tal-Istatut jistabbilixxi l-preżunzjoni li l-informazzjoni li hija parti mill-proċeduri tal-Kunsill Governattiv għandha tinżamm kunfidenzjali sabiex tipproteġi l-indipendenza u l-effettività tal-BĊE. Din ir-regola tad-dritt primarju, li ma tistax tiġi ddevjata mid-dritt sekondarju, tapplika wkoll għal partijiet tal-minuti li jirrekordjaw id-deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv. Huwa ddikjarat mill-ġdid fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Deċiżjoni 2004/258. Mill-prinċipju ġenerali ta’ kunfidenzjalità tal-proċeduri tal-Kunsill Governattiv, inklużi deċiżjonijiet, kif stabbilit mill-Artikolu 10.4 tal-Istatut, jirriżulta li l-BĊE ma għandux bżonn jissottometti d-deċiżjoni tiegħu biex ir-riżultat tad-deliberazzjonijiet tiegħu jsir pubbliku għar-rekwiżiti sostantivi u proċedurali stabbiliti fid-Deċiżjoni 2004/258. B’mod partikolari, ma għandux għalfejn jispjega għalfejn l-iżvelar ta’ tali minuti tal-Kunsill Governattiv speċifikament u attwalment inaqqas l-interess pubbliku fir-rigward tal-kunfidenzjalità tal-proċeduri tal-Kunsill Governattiv.

____________

1 Deċiżjoni 2004/258/CE tal-Bank Ċentrali Ewropew, tal-4 ta’ Marzu 2004, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 5, p. 51).