Language of document :

Жалба, подадена на 21 септември 2018 г. от The Goldman Sachs Group Inc. срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-419/14, The Goldman Sachs Group/Европейска комисия

(Дело C-595/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Goldman Sachs Group Inc. (представители: A. Mangiaracina, avvocatessa, J. Koponen, advokat)

Други страни в производството: Европейска комисия, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

да отмени изцяло или частично (например считано от май 2007 г. или от ноември 2007 г. нататък, когато GS Group и свързаните с него дружества са притежавали съответно само около 45 % и 26 % от дяловете в Prysmian) членове 1, 2, 3 и 4 от Решение C(2014) 2139 на Комисията1 от 2 април 2014 г., в частта им относно жалбоподателя, и/или

да намали глобата, наложена на жалбоподателя с член 2 от Решение C(2014) 2139 на Комисията от 2 април 2014 г., и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски в производство пред първата инстанция и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

Първо основание: Общият съд приложил неправилно член 101 ДФЕС и член 23, параграф 2 от Регламент 1/20032 като приел, че жалбоподателят носи отговорност за нарушението, извършено от Prysmian от 29 юли 2005 г. до 3 май 2007 г. („период преди ППП“).

Второ основание: В периода от 3 май 2007 г. до 28 януари 2009 г. („период след ППП“) жалбоподателят не е упражнявал решаващо влияние в смисъла, изискван съгласно съдебната практика.

Трето основание: Искане Съдът да постанови, че всяко намаление на размера на глобата, постановено в полза на Prysmian, се прилага и за жалбоподателя.

____________

1 Решение на Комисията от 2 април 2014 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39610 — Електропроводи).

2 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г. стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).