Language of document :

Appel iværksat den 21. september juli 2018 af The Goldman Sachs Group Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 12. juli 2018 i sag T-419/14, The Goldman Sachs Group mod Europa-Kommissionen

(Sag C-595/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: The Goldman Sachs Group Inc. (ved advokaterne A. Mangiaracina og J. Koponen)

De andre parter i appelsagen: Europa- Kommissionen, Prysmian SpA og Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Artikel 1, 2, 3 og 4 i Kommissionens afgørelse C(2014) 2139 af 2. april 2014 1 annulleres helt eller delvist (f.eks. fra maj 2007 eller november 2007 og fremefter, hvor GS Group og denne koncerns datterselskaber kun ejede henholdsvis ca. 45% og 26% af Prysmians aktier), for så vidt som de vedrører appellanten, og/eller

Den bøde, der pålægges appellanten ved artikel 2 i Kommissionens afgørelse C(2014) 2139 af 2. april 2014, nedsættes.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne i første instans og i appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende:    Retten foretog en urigtig anvendelse af artikel 101 TEUF og artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 1/2003  2 ved at pålægge appellanten ansvaret for en overtrædelse begået af Prysmian mellem den 29. juli 2005 og den 3. maj 2007 (perioden forud for børsintroduktionen).

Andet anbringende:    Appellanten udøvede ikke en afgørende indflydelse mellem den 3. maj 2007 og den 28. januar 2009 (perioden efter børsintroduktionen) i den forstand, hvori det i henhold til retspraksis er påkrævet.

Tredje anbringende:    Anmodning om, at appellanten omfattes af enhver bødenedsættelse, som måtte indrømmes Prysmian.

____________

1     Kommissionens afgørelse af 2.4.2014 om en procedure efter artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og EØS-aftalens artikel 53 (Sag AT.39610 — Elkabler)

2     Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EUT 2003, L 1, s. 1).