Language of document :

The Goldman Sachs Group Inc.-i 21. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 12. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-419/14: The Goldman Sachs Group versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-595/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: The Goldman Sachs Group Inc. (esindajad: avvocatessa A. Mangiaracina, advokat J. Koponen)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada edasikaevatud kohtuotsus;

tühistada tervikuna või osaliselt (st alates 2007. aasta maist või 2007. aasta novembrist, mil GS Group’ile ja sellega seotud äriühingutele kuulus vastavalt ainult umbes 45% ja 26% Prysmian’s aktsiatest) apellanti puudutavas osas komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsuse C(2014) 21391 artiklid 1, 2, 3 ja 4; ja/või

vähendada apellandile komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsuse C(2014) 2139 artikliga 2 määratud trahvi; ja

mõista esimese astme menetluse ja apellatsioonimenetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide: Üldkohus kohaldas vääralt ELTL artiklit 101 ja määruse 1/20032 artikli 23 lõiget 2, kuna ta pidas apellanti vastutavaks Prysmiani poolt 29. juulist 2005 kuni 3. maini 2007 („IPO eelne periood“) toime pandud rikkumise eest.

Teine väide: ajavahemikul 3. maist 2007 kuni 28. jaanuarini 2009 („IPO-le järgnev periood“) ei avaldanud apellant otsustavat mõju kohtupraktika tähenduses.

Kolmas väide: nõue, et Euroopa Kohus võimaldaks apellandi trahvi vähendamist Prysmian’iga samas ulatuses.

____________

1 Komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsus ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (Juhtum AT.39610 – elektrikaablid).

2 Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).