Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. septembrī The Goldman Sachs Group Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T–419/14 The Goldman Sachs Group/Eiropas Komisija

(Lieta C-595/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: The Goldman Sachs Group Inc. (pārstāvji: A. Mangiaracina, avvocatessa, J. Koponen, advokat)

Citi lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

pilnībā vai daļēji (piemēram, no 2007. gada maija vai novembra, kad GS Group un ar to saistītajiem uzņēmumiem attiecīgi piederēja tikai aptuveni 45 % un 26 % Prysmian kapitāldaļu) atcelt Komisijas 2014. gada 2. aprīļa Lēmuma C(2014) 2139 1 1., 2., 3. un 4. pantu, ciktāl tie attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzēju; un/vai

samazināt apelācijas sūdzības iesniedzējai ar Komisijas 2014. gada 2. oktobra Lēmuma C(2014) 2139 2. pantu uzlikto naudas sodu; un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus pirmajā un apelācijas instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats: Vispārējā tiesa ir nepareizi piemērojusi LESD 101. pantu un Regulas 1/2003 2 23. panta 2. punktu, atzīdama, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja ir atbildīga par pārkāpumu, ko Prysmian bija izdarījusi laikposmā no 2005. gada 29. jūlija līdz 2007. gada 3. maijam (turpmāk tekstā – “laikposms pirms IPO”).

Otrais pamats: Laikposmā no 2007. gada 3. maija līdz 2009. gada 28. janvārim (turpmāk tekstā – “laikposms pēc IPO”) apelācijas sūdzības iesniedzējai nebija izšķirošas ietekmes judikatūrā prasītajā nozīmē.

Trešais pamats: Lūgums Tiesai apelācijas sūdzības iesniedzējai piemērot jebkādu naudas soda samazinājumu, kāds tiek piemērots Prysmian.

____________

1 Komisijas Lēmums (2014. gada 2. aprīlis) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39610 – Spēka kabeļi).

2 Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV 2003 L 1, 1. lpp.).