Language of document :

Odvolanie podané 21. septembra 2018: The Goldman Sachs Group Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-419/14, The Goldman Sachs Group/Európska komisia

(vec C-595/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: The Goldman Sachs Group Inc. (v zastúpení: A. Mangiaracina, avvocatessa, J. Koponen, advokat)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zrušil v celom rozsahu alebo čiastočne (napríklad od mája 2007 alebo novembra 2007, keď GS Group a jej pridružené spoločnosti vlastnili iba približne 45%, reps. 26% podielov v spoločnosti Prysmian) články 1, 2, 3 a 4 rozhodnutia Komisie C(2014) 21391 z 2. apríla 2014 v rozsahu, v akom sa týkajú odvolateľky, a/alebo

znížil pokutu uloženú odvolateľke v článku 2 rozhodnutia Komisie C(2014) 2139 z 2. apríla 2014 a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania na prvom stupni, ako aj v odvolacom konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 101 ZFEÚ a článok 23 ods. 2 nariadenia č. 1/20032 tým, že považoval odvolateľku za zodpovednú za porušenie, ktorého sa dopustila spoločnosť Prysmian od 29. júla 2005 do 3. mája 2007 (ďalej len „obdobie pred IPO“).

Druhý odvolací dôvod: Odvolateľka nevykonávala rozhodujúci vplyv, ako sa vyžaduje podľa judikatúry, v období 3. mája 2007 až 28. januára 2009 (ďalej len „obdobie po IPO“).

Tretí odvolací dôvod: Návrh v tom zmysle, aby Súdny dvor poskytol odvolateľke prospech z akéhokoľvek zníženia pokuty, ktoré bude udelené spoločnosti Prysmian.

____________

1 Rozhodnutie Komisie z 2. apríla 2014 týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (vec AT.39610 – Elektrické káble).

2 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).