Language of document :

Pritožba, ki jo je The Goldman Sachs Group Inc. vložila 21. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-419/14, The Goldman Sachs Group/Evropska komisija

(Zadeva C-595/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: The Goldman Sachs Group Inc. (zastopnika: A. Mangiaracina, avvocatessa, J. Koponen, advokat)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

v celoti ali delno (na primer od maja 2007 ali od novembra 2007, ko so družba GS Group in njene hčerinske družbe imele le približno 45 % in 26 % delnic družbe Prysmian) razglasi ničnost členov 1, 2, 3 in 4 Sklepa Komisije C(2014) 21391 z dne 2. aprila 2014 v delu, v katerem se nanašajo na pritožnico; in/ali

zniža globo, ki je bila pritožnici naložena s členom 2 Sklepa Komisije C(2014) 2139 z dne 2. aprila 2014; in

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je s tem, da je odgovornost za kršitev, ki jo je izvajala družba Prysmian od 29. julija 2005 do 3. maja 2007 („obdobje pred PJP“), pripisala pritožnici, napačno uporabilo člen 101 PDEU in člen 23(2) Uredbe št. 1/2003.2

Drugi pritožbeni razlog: pritožnica med 3. majem 2007 in 28. januarjem 2009 („obdobje po PJP“) ni izvajala odločilnega vpliva v smislu sodne prakse.

Tretji pritožbeni razlog: predlog, naj Sodišče pritožnici prizna upravičenost do vsakršnega znižanja globe, ki se prizna družbi Prysmian.

____________

1 Sklep Komisije z dne 2. aprila 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva AT.39610 – Električni kabli).

2 Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).