Language of document :

Överklagande ingett den 21 september 2018 av The Goldman Sachs Group Inc. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-419/14, The Goldman Sachs Group mot Europeiska kommissionen

(Mål C-595/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: The Goldman Sachs Group Inc. (ombud: A. Mangiaracina, avvocatessa, J. Koponen, advokat)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

helt eller delvis ogiltigförklara (till exempel från maj 2007 eller november 2007 och framåt, då GS Group och dess dotterbolag endast innehade cirka 45 procent respektive 26 procent av Prysmians aktier), artiklarna 1, 2, 3 och 4 i kommissionens beslut C(2014) 21391 av den 2 april 2014 i den mån de angår sökanden, och/eller

sätta ned det bötesbelopp som ålagts klaganden genom artikel 2 i kommissionens beslut C(2014) 2139 av den 2 april 2014, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna för förfarandet i första instans och för överklagandet.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Tribunalen tillämpade artikel 101 FEUF och artikel 23.2 i förordning 1/20032 felaktigt genom att finna att klaganden skulle hållas ansvarig för en överträdelse som begåtts av Prysmian från den 29 juli 2005 till den 3 maj 2007 (perioden före börsintroduktionen).

Andra grunden: Klaganden utövade inte ett avgörande inflytande i den mening som avses i den rättspraxis som fastställts mellan den 3 maj 2007-28 januari 2009 (perioden efter börsintroduktionen).

Tredje grunden: Begäran om att domstolen vid en eventuell nedsättning av bötesbeloppet för Prysmian ska tillämpa samma nedsättning i förhållande till klaganden.

____________

1 Kommissionens beslut av den 2 april 2014 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende AT.39610 – kraftkablar).

2 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 2003, s. 1).