Language of document :

Иск, предявен на 11 октомври 2018 г. — Европейска комисия/Френска република

(Дело C-636/18)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представител: J.-F. Brakeland)

Ответник: Френска република

Искания на ищеца

Да се констатира

От една страна, че като превишава системно и постоянно годишната пределно допустима стойност за NO2 считано от 1 януари 2010 г. в следните 12 агломерации и зони за качество на въздуха: Марсилия (FR03A02), Тулон (FR03A03), Париж (FR04A01), Оверн-Клермон-Феран (FR07A01), Монпелие (FR08A01), Тулуза Средни Пиренеи (FR12A01), Регионална градска зона Реймс Шампан-Ардени (FR14N10), Гренобъл Рона-Алпи (FR15A01), Страсбург (FR16A02), Лион- Рона-Алпи (FR20A01), Регионална градска зона Вале де л-Авр Рона-Алпи (FR20N10) и Ница (FR24A01), и като превишава системно и постоянно почасовата пределно допустима стойност за NO2 считано от 1 януари 2010 г. в следните 2 агломерации и зони за качество на въздуха: Париж (FR04A01) и Лион- Рона-Алпи (FR20A01), Френската република продължава да не изпълнява задълженията си по член 13, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа1 във връзка с приложение XI към посочената директива, считано от влизането в сила на пределно допустимите стойности през 2010 г.,

и

от друга страна, че Френската република не е изпълнила считано от 11 юни 2010 г. задълженията си по член 23, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа във връзка с приложение XV към посочената директива, и в частност задължението по член 23, параграф 1, втора алинея от тази директива периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък.

да се осъди Френска република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Считано от 2010 г. годишните и почасовите пределно допустими стойности за N02 се превишават системно и постоянно, съответно в 12-те и в 2-те зони. Сами по себе си тези превишавания представляват нарушение на член 13, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа във връзка с приложение XI от тази директива.

Въпреки тези неизпълнения на разпоредбите на член 13, параграф 1 във връзка с приложение XI към Директива 2008/50/ЕО, Френската република не е приела, в разрез с предвиденото в член 23, параграф 1, втора алинея от Директива 2008/50/ЕО, ефективни мерки в планове за качество на въздуха, за да гарантира, че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък.

Неефективността на тези мерки произтича наред с друго, от продължителността на периода, в който са превишени пределно допустимите стойности, от нивото на превишаванията и тяхното развитие, и от подробния анализ на всеки от плановете, приети от френските органи за въпросните 12 зони.

____________

1 ОВ L 152, стр. 1.