Language of document :

Sag anlagt den 11. oktober 2018 – Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik

(Sag C-636/18)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved J.-F. Brakeland, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Den Franske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Franske Republik har fortsat tilsidesættelsen af sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa 1 , sammenholdt med bilag XI til det nævnte direktiv, idet den systematisk og vedvarende har overskredet den årlige grænseværdi for NO2, siden den 1. januar 2010 i følgende 12 bymæssige områder og zoner for måling af luftkvalitet: Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Paris (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) og Nice (FR24A01), og idet den systematisk og vedvarende har overskredet timegrænseværdien for NO2 siden den 1. januar 2010 i følgende to bymæssige områder og zoner for måling af luftkvalitet: Paris (FR04A01) og Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), dvs. siden ikrafttrædelsen af grænseværdierne i 2010, og

det fastslås, at Den Franske Republik siden den 11. juni 2010 har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa, sammenholdt med bilag XV til det nævnte direktiv, og navnlig forpligtelsen i det nævnte direktivs artikel 23, stk. 1, andet afsnit, til at sørge for at overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

Den Franske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Siden 2010 er de årlige grænseværdier og timegrænseværdierne for NO2 blevet overskredet systematisk og vedvarende i henholdsvis 12 og 2 zoner. Disse overskridelser udgør i sig selv en tilsidesættelse af artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa, sammenholdt med bilag XI til det nævnte direktiv.

Til trods for denne tilsidesættelse af artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/50, sammenholdt med bilag XI dertil, har Den Franske Republik i modsætning til, hvad der er fastsat i artikel 23, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2008/50, ikke vedtaget nogen egnede foranstaltninger i luftkvalitetsplaner, med henblik på at overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

Disse foranstaltningers manglende egnethed fremgår bl.a. af varigheden af perioden for overskridelse af grænseværdierne, niveauerne for overskridelserne og deres udvikling, samt af den detaljerede analyse af hver af de planer, der er blevet vedtaget af de franske myndigheder for de 12 omhandlede zoner.

____________

1     EUT 2008, L 152, s. 1.