Language of document :

11. oktoobril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(kohtuasi C-636/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindaja: J.-F. Brakeland)

Kostja: Prantsuse Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada

esiteks, et kuna Prantsuse Vabariik on alates 1. jaanuarist 2010 süstemaatiliselt ja pidevalt ületanud NO2 aastase piirtaseme järgmises 12 linnastus ja õhukvaliteedi piirkonnas: Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Pariis (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) ja Nice (FR24A01), ning kuna ta on alates 1. jaanuarist 2010 süstemaatiliselt ja pidevalt ületanud NO2 ühe tunni piirtaseme kahes järgmises linnastus ja õhukvaliteedi piirkonnas: Pariis (FR04A01) ja Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), siis rikub Prantsuse Vabariik alates piirtasemete jõustumisest 2010. aastal endiselt kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta1 artikli 13 lõikest 1 koostoimes direktiivi XI lisaga,

ja

teiseks, et Prantsuse Vabariik on rikkunud alates 11. juunist 2010 kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artikli 23 lõikest 1 koostoimes direktiivi XV lisaga, ning eelkõige direktiivi artikli 23 lõike 1 teises lõigus kehtestatud kohustust tagada, et piirtasemete ületamise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks.

mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Alates 2010. aastast ületati süstemaatiliselt ja pidevalt NO2 aastane ja ühe tunni piirtase vastavalt 12 ja 2 piirkonnas. Piirtaseme ületamistega rikutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta2 artikli 13 lõiget 1 koostoimes direktiivi XI lisaga.

Hoolimata sellisest direktiivi 2008/50/EÜ artikli 13 lõike 1 koostoimes XI lisaga rikkumisest ei ole Prantsuse Vabariik direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 lõike 1 teist lõiku eirates võtnud õhukvaliteedi kavades vastu tõhusaid meetmeid tagamaks, et ajavahemikud, mille jooksul piirtasemeid ületatakse, oleksid võimalikult lühikesed.

Kõnealuste meetmete ebatõhusus ilmneb muu hulgas ajavahemikust, mille jooksul piirtaset ületatakse, nende ületamiste tasemest ja arengust ning iga sellise kava üksikasjalikust analüüsist, mille Prantsuse ametiasutused nende 12 asjassepuutuva piirkonna kohta on vastu võtnud.

____________

1 ELT L 152, lk 1.

2 ELT L 152, lk 1.