Language of document :

Kanne 11.10.2018 – Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta

(asia C-636/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamies: J.-F. Brakeland)

Vastaaja: Ranskan tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta

toteamaan yhtäältä, että Ranskan tasavalta on jatkanut sille ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY1 13 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteen XI kanssa, nojalla kuuluvien velvoitteiden noudattamatta jättämistä raja-arvojen vuonna 2010 tapahtuneesta voimaantulosta lähtien, kun se on järjestelmällisesti ja jatkuvasti ylittänyt typpidioksidia koskevat vuosiraja-arvot 1.1.2010 lähtien 12 taajaman ja ilmanlaatualueen osalta seuraavasti: Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Pariisi (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) ja Nizza (FR24A01), ja kun se on järjestelmällisesti ja jatkuvasti ylittänyt 1.1.2010 lähtien typpidioksidia koskevat tuntiraja-arvot kahden taajaman ja ilmanlaatualueen osalta seuraavasti: Pariisi (FR04A01) ja Lyon Rhône-Alpes (FR20A01),

ja

toteamaan toisaalta, että Ranskan tasavalta ei ole 11.6.2010 lähtien noudattanut sille ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteen XV kanssa, nojalla kuuluvia velvoitteitaan ja erityisesti mainitun direktiivin 23 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä velvollisuutta valvoa, että ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi, sekä

velvoittamaan Ranskan tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Vuodesta 2010 lähtien typpidioksidia koskevat vuosiraja-arvot on ylitetty järjestelmällisesti ja jatkuvasti 12 alueella ja tuntiraja-arvot kahdella alueella. Nämä ylitykset merkitsevät sille ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY 13 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä mainitun direktiivin liitteen XI kanssa, rikkomista.

Ranskan tasavalta ei direktiivin 2008/50/EY 13 artiklan 1 kohdan la XI liitteen rikkomisesta huolimatta ole toteuttanut direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettyjä ilmanlaatusuunnitelmiin liittyviä asianmukaisia toimenpiteitä, jotta ylityksen kesto jäisi mahdollisimman lyhyeksi.

Näiden toimenpiteiden tehottomuus käy ilmi raja-arvojen ylityksen kestosta, ylitysten suuruudesta ja niiden kehityksestä, sekä kutakin suunnitelmaa, jonka Ranskan tasavalta on tehnyt näiden 12 alueen osalta, koskevasta yksityiskohtaisesta arvioinnista.

____________

1 EUVL 2008, L 152, s. 1.