Language of document :

Beroep ingesteld op 11 oktober 2018 – Europese Commissie / Franse Republiek

(Zaak C-636/18)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordiger: J.-F. Brakeland, gemachtigde)

Verwerende partij: Franse Republiek

Conclusies

Vaststellen dat de Franse Republiek sinds de inwerkingtreding van de grenswaarden in 2010 nog steeds de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa1 , gelezen in samenhang met bijlage XI bij deze richtlijn, door de jaargrenswaarde voor NO2 sinds 1 januari 2010 stelselmatig en voortdurend te overschrijden in de volgende 12 agglomeraties en luchtkwaliteitszones: Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Parijs (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Straatsburg (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l'Arve Rhône-Alpes (FR20N10) en Nice (FR24A01), en door de uurgrenswaarde voor NO2 sinds 1 januari 2010 stelselmatig en voortdurend te overschrijden in de volgende twee agglomeraties en luchtkwaliteitszones: Parijs (FR04A01) en Lyon Rhône-Alpes (FR20A01).

Vaststellen dat de Franse Republiek sinds 11 juni 2010 de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 23, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa, gelezen in samenhang met bijlage XV bij deze richtlijn, en met name de in artikel 23, lid 1, tweede alinea, van deze richtlijn neergelegde verplichting om ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk wordt gehouden.

De Franse Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Sinds 2010 werden de jaar- en uurgrenswaarden voor N02 stelselmatig en voortdurend overschreden in respectievelijk 12 en 2 zones. Deze overschrijdingen vormen op zich een schending van artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa, gelezen in samenhang met bijlage XI bij deze richtlijn.

Ondanks deze niet-nakoming van artikel 13, lid 1, van richtlijn 2008/50/EG juncto bijlage XI bij deze richtlijn, heeft de Franse Republiek, in strijd met artikel 23, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 2008/50/EG, geen doeltreffende maatregelen in de luchtkwaliteitsplannen vastgesteld om ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk wordt gehouden.

Het gebrek aan doeltreffendheid van deze maatregelen blijkt onder meer uit de duur van de periode waarin de grenswaarden werden overschreden, het niveau van deze overschrijdingen en de ontwikkeling ervan, en de gedetailleerde analyse van elk van de plannen die de Franse autoriteiten voor de twaalf betrokken zones hebben vastgesteld.

____________

1 PB L 152, blz. 1.