Language of document :

Žaloba podaná 11. októbra 2018 – Európska komisia/Francúzska republika

(vec C-636/18)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Francúzska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

rozhodol na jednej strane, že Francúzska republika si tým, že sa od 1. januára 2010 systematicky a neustále prekračovala ročná limitná hodnota NO2 v týchto 12 aglomeráciách a zónach kvality ovzdušia: Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Paríž (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Štrasburg (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) a Nice (FR24A01), a tým, že sa od 1. januára 2010 systematicky a neustále prekračovala hodinová limitná hodnota NO2 v týchto 2 aglomeráciách a zónach kvality ovzdušia: Paríž (FR04A01) a Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), naďalej neplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe1 , v spojení s prílohou XI uvedenej smernice, a to od nadobudnutia platnosti týchto limitných hodnôt v roku 2010, zaviazal Francúzsku republiku na náhradu trov konania, a

na druhej strane, že Francúzska republika si od 11. júna 2010 neplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 23 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2018 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe, v spojení s prílohou XV uvedenej smernice, a to predovšetkým povinnosť stanovenú v článku 23 ods. 1 druhom pododseku uvedenej smernice, zabezpečiť, aby sa obdobie, keď sú hodnoty prekročené, čo najviac skrátilo,

zaviazal Francúzsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Od roku 2010 sa systematicky a neustále prekračovali ročné limitné hodnoty N02 v 12 zónach a hodinové limitné hodnoty N02 v 2 zónach. Tieto prekročenia prestavujú ako také porušenie článku 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v spojení s prílohou XI uvedenej smernice.

Napriek tomuto porušeniu ustanovení článku 13 ods. 1 v spojení s prílohou XI smernice 2008/50/ES Francúzska republika neprijala v rámci plánov kvality ovzdušia účinné opatrenia, ktoré by zabezpečili, aby sa obdobie, keď sú hodnoty prekročené, čo najviac skrátilo, čo je v rozpore s článkom 23 ods. 1 druhým pododsekom smernice 2008/50/ES.

Neúčinnosť týchto opatrení okrem iného vyplýva z doby prekračovania limitných hodnôt, z miery týchto prekročení a ich vývoja, ako aj z detailnej analýzy každého z plánov, ktoré francúzske orgány prijali pre 12 predmetných zón.

____________

1 Ú. v. EÚ L 152, 2008, s. 1.