Language of document :

Talan väckt den 11 oktober 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

(Mål C-636/18)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J.-F. Brakeland)

Svarande: Republiken Frankrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa dels att Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa1 jämförd med bilaga XI till det direktivet genom att sedan den 1 januari 2010 systematiskt och konsekvent överskrida det årliga gränsvärdet för NO2 i följande 12 tätbebyggelser och luftkvalitetszoner: Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Paris (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) och Nice (FR24A01) samt genom att sedan den 1 januari 2010 systematiskt och konsekvent överskrida timvärdet för NO2 i zonerna Paris (FR04A01) och Lyon Rhône-Alpes (FR20A01) sedan det datum då gränsvärdena trädde i kraft 2010,

dels att Republiken Frankrike sedan den 11 juni 2010 har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa jämförd med bilaga XV till det direktivet, och särskilt den skyldighet som anges i artikel 23.1 andra stycket i samma direktiv att se till att perioden av överskridande kan hållas så kort som möjligt, och

förplikta Republiken Frankrike att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Från och med 2010 har de årliga gränsvärdena och timvärdena för NO2 systematiskt och konsekvent överskridits i 12 respektive 2 zoner. Dessa överskridanden utgör i sig ett åsidosättande av artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa jämförd med bilaga XI till detta direktiv.

Trots att Republiken Frankrike underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.1 i och bilaga XI till direktiv 2008/50/EG har Republiken Frankrike inte, tvärtemot vad som föreskrivs i artikel 23.1 andra stycket i direktiv 2008/50/EG, antagit effektiva åtgärder i luftkvalitetsplaner så att perioden av överskridande kan hållas så kort som möjligt.

Den bristande effektiviteten av dessa åtgärder framgår bland annat av varaktigheten av perioden av överskridandet av gränsvärdena, graden av överskridandena och utvecklingen av dem samt av den detaljerade analysen av var och en av de planer som upprättats av de franska myndigheterna för de 12 zonerna i fråga.

____________

1 EUT L 152, 2008, s. 1.