Language of document :

Žalba koju je 13. kolovoza 2018. podnijelo društvo Outsource Professional Services Ltd protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 31. svibnja 2018. u predmetu T-340/16, Flatworld Solutions Pvt Ltd protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

(predmet C-528/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Outsource Professional Services Ltd (zastupnik: A. Kempter, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Flatworld Solutions Pvt. Ltd

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (sedmo vijeće) od 31. svibnja 2018. u predmetu T-340/16;

potvrdi odluku četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. travnja 2016. u predmetu R 611/2015-4;

naloži društvu Flatworld Solutions Pvt. Ltd snošenje troškova, uključujući i nužne troškove koje je vlasnik žiga EU/pravni sljednik/žalitelj snosio.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba se temelji na povredi prava Unije koju je počinio Opći sud, osobito članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća 207/20091 o žigu Zajednice, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća 2015/24242 .

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava utvrdivši da je vlasnik žiga EU/prednik postupao u zloj vjeri kada je podnosio prijavu za registraciju žiga br. 006035547. Opći sud je pogrešno protumačio pojam zle vjere. Nije nepošteno ni neetično koristiti opisni tekst kako bi se opisalo poslovanje. Stoga žig nije registriran u zloj vjeri.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.), (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

2 Uredba (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)) (SL 2015., L 341, str. 21.)