Language of document :

Odvolanie podané 13. augusta 2018: Outsource Professional Services Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 31. mája 2018 vo veci T-340/16, Flatworld Solutions Pvt Ltd/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-528/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Outsource Professional Services Ltd (v zastúpení: A. Kempter, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Flatworld Solutions Pvt. Ltd

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (siedma komora) z 31. mája 2018 vo veci T-340/16,

potvrdil rozhodnutie štvrtej odvolacej komisie EUIPO z 15. apríla 2016 vo veci prípade R 611/2015-4,

uložil spoločnosti Flatworld Solutions Pvt. Ltd povinnosť nahradiť trovy konania vrátane nevyhnutne vynaložených trov majiteľa ochrannej známky EÚ, jeho právneho nástupcu a odvolateľa.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie je založené na tom, že Všeobecný súd porušil právo Únie, konkrétne článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady 207/20091 o ochrannej známke Spoločenstva, naposledy zmenené nariadením Rady 2015/24242 .

Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že majiteľ ochrannej známky EÚ alebo jeho právny predchodca konal v dobrej viere pri podaní prihlášky na zápis ochrannej známky č. 006035547. Všeobecný súd nesprávne vyložil pojem nekonať v dobrej viere. Použitie popisného textu na opis podnikania nie je vôbec nečestné alebo neetické. Preto nie je pravda, že zápis ochrannej známky sa neuskutočnil v dobrej viere.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21).