Language of document :

Pritožba, ki jo je Outsource Professional Services Ltd vložila 13. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 31. maja 2018 v zadevi T-340/16, Flatworld Solutions Pvt Ltd/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-528/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Outsource Professional Services Ltd (zastopnik: A. Kempter, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Flatworld Solutions Pvt. Ltd

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 31. maja 2018 v zadevi T-340/16;

potrdi odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. aprila 2016 v zadevi R 611/2015-4;

naloži družbi Flatworld Solutions Pvt. Ltd, naj plača stroške, vključno z nujnimi stroški lastnika/naslednika/prijavitelja znamke Evropske unije.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba temelji na tem, da je Splošno sodišče kršilo pravo Unije, zlasti člen 52(1)(b) Uredbe Sveta 207/20091 o blagovni znamki Skupnosti, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta 2015/24242 .

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da je lastnik/prejšnji imetnik znamke Evropske unije ravnal slaboverno, ko je vložil zahtevo za registracijo znamke št. 006035547. Splošno sodišče je pojem slabe vere razlagalo napačno. To, da se za opis podjetja uporabijo opisni izrazi, nikakor ni nepošteno ali neetično. Zato registracija znamke ni bila izvedena v slabi veri.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).

2 Uredba (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 1).