Language of document :

Överklagande ingett den 13 augusti 2018 av Outsource Professional Services Ltd av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 31 maj 2018 i mål T-340/16, Flatworld Solutions Pvt Ltd mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-528/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Outsource Professional Services Ltd (ombud: A. Kempter, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Flatworld Solutions Pvt. Ltd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom (sjunde avdelningen) av den 31 maj 2018 i mål T-340/16,

fastställa det beslut som EUIPO:s fjärde överklagandenämnd meddelade den 15 april 2016 i ärende nr R 611/2015-4, och

förplikta Flatworld Solutions Pvt. Ltd att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som med nödvändighet uppkommit för den som varit innehavare/förvärvare/klagande med avseende på EU-varumärket.

Grunder och huvudargument

Överklagandet grundas på att tribunalen har överträtt unionsrätten, nämligen artikel 52.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken,1 senast ändrad genom rådets förordning 2015/2424.2

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att den som var innehavare/förvärvare/klagande med avseende på EU-varumärket hade handlat i ond tro när vederbörande gav in ansökan om registrering av varumärket med nr 006035547. Tribunalen feltolkade begreppet ond tro. Det är inte oärligt eller oetiskt att använda sig av en beskrivande lydelse för att beteckna en affärsverksamhet. Registreringen som varumärke utverkades följaktligen inte i ond tro.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, s. 21).