Language of document :

Жалба, подадена на 28 септември 2018 г. — Европейска комисия/Словашка република

(Дело C-614/18)

Език на производството: словашки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. Tokár и C. Cattabriga)

Ответник: Словашка република

Искания на ищеца

да се установи, че като не дава на граждани на трети страни, които не са членове на семейството на граждани на Европейския съюз и чието заявление за виза е било отхвърлено или чиято виза е била анулирана или отменена, право на обжалване пред съд, както е определено в правото на Съюза, Словашката република не е изпълнила задълженията си по смисъла на член 19, параграф 1 от Договора за Европейски съюз и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз във връзка с член 32, параграф 3, член 34, параграф 7 и член 35, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 810/2009 1 (Визов кодекс),

да се осъди Словашката република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си Комисията поддържа, че спорните правни въпроси в главното производство са разрешени ясно от Съда с решение C-403/16, El Hassani, в което последният постановява, че член 32, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността, изменен с Регламент (ЕС) № 610/2013  на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.2 , във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз следва да се тълкува в смисъл, че задължава държавите членки да предвидят производство за обжалване на решенията за отказ за издаване на виза, условията и редът за което се уреждат от правния ред на всяка държава членка при спазване на принципите на равностойност и ефективност. На определен етап в това производство трябва да се гарантира възможността за съдебно обжалване.

Ето защо Комисията заключава, че доводите на Словашката република, изложени в хода на досъдебното производство по настоящото дело, не могат да бъдат уважени и потвърждава позицията си, че Словашката република не е изпълнила задълженията си, посочени в исковата молба.

____________

1 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 2009 г., стр. 1 и поправка в ОВ L 284, 2018 г., стр. 38).

2 Регламент (ЕС) № 610/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26  юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, регламенти (ЕО) № 1683/95 и (ЕО) № 539/2001 на Съвета и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 182, 2013 г., стр. 1 и поправки в OB L 50, 2014 г., стр. 37; OB L 225, 30.7.2014 г., стр. 91).