Language of document :

Sag anlagt den 28. september 2018 – Europa-Kommissionen mod Republikken Slovakiet

(Sag C-614/18)

Processprog: slovakisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved A. Tokár og C. Cattabriga, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Slovakiet

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Slovakiet har tilsidesat sine forpligtelser i medfør af artikel 19, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, sammenholdt med artikel 32, stk. 3, artikel 34, stk. 7, og artikel 35, stk. 7, i forordning (EF) nr. 810/2009 1 (visumkodeks), idet den ikke indrømmer en adgang til et retsmiddel for en domstol som sikret ved EU-retten for tredjelandsstatsborgere, som ikke er familiemedlemmer til en unionsborger, og som har fået afslag på deres ansøgning om visum, eller hvis visum er blevet annulleret eller inddraget.

Republikken Slovakiet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har Europa-Kommissionen gjort gældende, at de retlige spørgsmål, der er omhandlet i nærværende sag, blev klart behandlet i den dom, som Domstolen afsagde i sag C-403/16, El Hassani, hvori Domstolen udtalte, at artikel 32, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 2 af 26. juni 2013, sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal fortolkes således, at den pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at foreskrive et retsmiddel mod afgørelser om visumafslag, for hvilket de nærmere bestemmelser henhører under hver enkelt medlemsstats retsorden under overholdelse af ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet. Dette retsmiddel skal på et vist tidspunkt under proceduren sikre et retsmiddel for en domstol.

Det er derfor Kommissionens opfattelse, at de argumenter, som Republikken Slovakiet har fremført under proceduren forud for anlæggelsen af nærværende sag, ikke kan tages til følge, og Kommissionen fastholder sit synspunkt om, at Republikken Slovakiet har tilsidesat de i stævningen indeholdte forpligtelser.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13.7.2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (EUT 2009, L 243, s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26.6.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT 2013, L 182, s. 1).