Language of document :

28. septembril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Slovaki Vabariik

(kohtuasi C-614/18)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Tokár ja C. Cattabriga)

Kostja: Slovaki Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Slovaki Vabariik ei andnud kolmandate riikide kodanikele, kes ei ole Euroopa Liidu kodaniku pereliikmed ja kelle viisataotlust ei rahuldatud või kelle viisa tühistati või tunnistati kehtetuks, liidu õigusega ette nähtud õigust pöörduda kohtusse, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõikest 1 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklist 47 koostoimes määruse (EÜ) nr 810/20091 (viisaeeskiri) artikli 32 lõikega 3, artikli 34 lõikega 7 ja artikli 35 lõikega 7;

mõista kohtukulud välja Slovaki Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon põhjendab oma hagi väitega, et käesolevas asjas arutusel olevad õiguslikud küsimused on saanud selge vastuse Euroopa Kohtu otsusega kohtuasjas C-403/16: El Hassani, kus kohus selgitas, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruse nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrusega (EL) nr 610/20132 ), artikli 32 lõiget 3 tuleb koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 tõlgendada nii, et see kohustab liikmesriike ette nägema viisa andmisest keeldumise otsuste vaidlustamise menetluse, mille üksikasjalikud eeskirjad tuleb kehtestada iga liikmesriigi õiguskorras, järgides sealjuures võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtteid. See menetlus peab teatavas menetlusstaadiumis tagama kohtus vaidlustamise võimaluse.

Komisjon leiab seega, et Slovaki Vabariigi argumentidega, mis on esitatud käesolevas asjas hagi esitamisele eelnenud menetluses, ei saa nõustuda, ja jääb oma seisukoha juurde, et Slovaki Vabariik on rikkunud hagiavalduses osutatud kohustusi.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT 2009, L 243, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 610/2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni, nõukogu määrusi (EÜ) nr 1683/95 ja (EÜ) nr 539/2001 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008 ja (EÜ) nr 810/2009 (ELT 2013, L 182, lk 1).