Language of document :

Kanne 28.9.2018 – Euroopan komissio v. Slovakian tasavalta

(asia C-614/18)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Tokár ja C. Cattabriga)

Vastaaja: Slovakian tasavalta

Vaatimukset

todetaan, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan, kun niitä tarkastellaan yhdessä asetuksen (EY) nro 810/20091 (viisumisäännöstö) 32 artiklan 3 kohdan, 34 artiklan 7 kohdan ja 35 artiklan 7 kohdan kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska se on evännyt sellaisilta kolmannen maan kansalaisilta, jotka eivät ole unionin kansalaisen perheenjäseniä ja joiden viisumihakemus on hylätty tai joiden viisumi on mitätöity tai kumottu, oikeuden muutoksenhakuun, sellaisena kuin se on määritelty unionin oikeudessa

Slovakian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio esittää kanteensa tueksi, että tässä asiassa kyseessä olevat oikeudelliset kysymykset on ratkaistu selvällä tavalla unionin tuomioistuimen asiassa C-403/16, El Hassani antamassa tuomiossa, jossa unionin tuomioistuin totesi, että yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 810/2009, sellaisena kuin se on muutettuna 26.6.2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 610/20132 , 32 artiklan 3 kohtaa, kun sitä tarkastellaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan valossa, on tulkittava siten, että sillä asetetaan jäsenvaltioille velvollisuus säätää viisumin epääviä päätöksiä koskevasta muutoksenhakumenettelystä ja että tätä koskevat yksityiskohtaiset säännöt on annettava kunkin jäsenvaltion omassa oikeusjärjestyksessä vastaavuus- ja tehokkuusperiaatetta noudattaen. Kyseisen menettelyn jossain vaiheessa on taattava oikeus muutoksenhakuun tuomioistuimessa.

Komissio päätyy tämän takia siihen, että Slovakian tasavallan oikeudenkäyntiä edeltäneessä menettelyssä esittämiä argumentteja ei voida hyväksyä ja pysyy kannassaan, jonka mukaan Slovakian tasavalta ei ole noudattanut kannekirjelmässä yksilöityjä velvoitteita.

____________

1 Yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta 13.7.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) (EUVL 2009 L 243, s.1)

2 Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen, neuvoston asetusten (EY) N:o 1683/95 ja (EY) N:o 539/2001 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EY) N:o 810/2009 muuttamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 610/2013 (EUVL 2013, L 182, s.1)