Language of document :

2018. szeptember 28-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság

(C-614/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Tokár és C. Cattabriga meghatalmazottak)

Alperes: Szlovák Köztársaság

Kereseti kérelmek

Az Európai Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Szlovák Köztársaság – mivel olyan harmadik országokbeli állampolgároktól, akik nem az Európai Unió állampolgárainak családtagjai, és akiknek a vízumkérelmét elutasították, vagy vízumukat megsemmisítették vagy visszavonták, megtagadta azt a jogot, hogy az uniós jog által meghatározott bírósághoz forduljanak – nem teljesítette az Európai Unióról szóló Szerződés 19. cikkének (1) bekezdéséből, az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkéből eredő kötelezettségeit a 810/2009/EK rendelet1 32. cikkének (3) bekezdésével, 34. cikkének (7) bekezdésével, valamint 35. cikkének (7) bekezdésével összefüggésben;

a Szlovák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a Bizottság arra hivatkozik, hogy a jelen ügyben vitatott jogi kérdéseket egyértelműen megoldotta a Bíróságnak a C-403/16 El Hassani ügyben hozott ítélete, amelyben a Bíróság megállapította, hogy a 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel2 módosított, a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32.cikkének (3) bekezdését az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés arra kötelezi a tagállamokat, hogy a vízumot megtagadó határozatokkal szemben jogorvoslati eljárást írjanak elő, amelynek szabályait az adott tagállam jogrendje határozza meg az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartása mellett. Ennek az eljárásnak a folyamat egy adott szakaszában biztosítania kell a jogorvoslat lehetőségét.

A Bizottság tehát azt állítja, hogy a Szlovák Köztársaság által a jelen ügyben a pert megelőző eljárás során hivatkozott érvek hatástalanok, és megerősíti saját álláspontját, amely szerint a Szlovák Köztársaság nem teljesíti a keresetlevélben megjelölt kötelezettségeit.

____________

1 A Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (vízumkódex) (HL 2009. L 243., 1. o.)

2 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 182., 1. o.)