Language of document :

2018 m. rugsėjo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Slovakijos Respublika

(Byla C-614/18)

Proceso kalba: slovakų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Tokár ir C. Cattabriga

Atsakovė: Slovakijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Europos Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad Slovakijos Respublika, nesuteikusi trečiosios šalies piliečiams, kurie nėra Europos Sąjungos piliečių šeimos nariai ir kurių prašymas išduoti vizą buvo atmestas arba viza panaikinta ar atšaukta, teisės pateikti teisminį apeliacinį skundą, nustatytos Sąjungos teisėje, neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, kartu su Reglamento (EB) Nr. 810/20091 (Vizų kodeksas) 32 straipsnio 3 dalį, 34 straipsnio 7 dalį ir 35 straipsnio 7 dalį;

priteisti iš Slovakijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį Komisija tvirtina, kad šioje byloje nagrinėjami teisiniai klausimai buvo aiškiai išnagrinėti Teisingumo Teismo sprendime byloje El Hassani, C-403/16, kurioje buvo nuspręsta, kad 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą, iš dalies pakeisto 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/20132 , 32 straipsnio 3 dalis, kartu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, turi būti aiškinama taip, kad ji įpareigoja valstybes nares numatyti apeliacinio skundo dėl atsisakymo išduoti vizą pateikimo procedūrą, kurios tvarka apibrėžta kiekvienos valstybės narės teisės sistemoje laikantis lygiavertiškumo ir veiksmingumo principų. Tokia procedūra turi užtikrinti tam tikrame proceso etape teisminį apeliacinį skundą.

Todėl Komisija daro išvadą, kad Slovakijos Respublikos argumentams, pateiktiems per ikiteisminę procedūrą šioje byloje, negalima pritarti ir dar kartą patvirtina savo poziciją, kad Slovakijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų, nurodytų ieškinyje.

____________

1 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL L 243, 2009, p. 1).

2 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013, p. 1).