Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 28. septembrī – Eiropas Komisija/Slovākijas Republika

(Lieta C-614/18)

Tiesvedības valoda – slovāku

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. Tokár un C. Cattabriga)

Atbildētāja: Slovākijas Republika

Prasītājas prasījumi

Eiropas Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka, trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņu ģimenes locekļi un kuru vīzas pieteikums ir noraidīts vai kuru vīza ir anulēta vai atsaukta, liegdama Savienības tiesībās noteiktās tiesības vērsties tiesā, Slovākijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai paredzēti Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 1. punktā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, kopsakarā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 1 (Vīzu kodekss) 32. panta 3. punktu, 34. panta 7. punktu un 35. panta 7. punktu;

piespriest Slovākijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai Komisija apgalvo, ka šajā lietā apstrīdētie juridiskie jautājumi ir skaidri atrisināti Tiesas spriedumā lietā C-403/16 El Hassani, kurā Tiesa ir atzinusi, ka 32. panta 3. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu, ar grozījumiem, kuri izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs) 2 , lasot to kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā dalībvalstīm ir noteikts pienākums paredzēt lēmumu par vīzas atteikumu pārsūdzēšanas procedūru, kuras noteikumi ietilpst katras dalībvalsts tiesību sistēmā, ievērojot līdzvērtības un efektivitātes principus. Šai procedūrai noteiktā tās stadijā ir jāgarantē pārsūdzība tiesā.

Tādējādi Komisija secina, ka argumenti, ko Slovākijas Republika šajā lietā ir izvirzījusi pirmstiesas procedūras gaitā, nevar būt sekmīgi, un atkārtoti pauž savu nostāju, saskaņā ar kuru Slovākijas Republika nepilda tai paredzētos pienākumus, kuri norādīti dokumentā par lietas ierosināšanu.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (OV 2009, L 243, 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95 un Regulu (EK) Nr. 539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (EK) Nr. 810/2009 (OV 2013, L 182, 1. lpp.).